Deputy director general

Strashnikov Anatoly Aleksandrovich
Post: 
Deputy director general for production